Dr. Kalpana Kirshnareddy, UAE

Dr. Kalpana Kirshnareddy, UAE

Consultant Physician

Consultant Physician, Medical Affairs, Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi, U.A.E.